Regulamin Serwisu inteligentni.com

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
2. Serwis Internetowy - "Serwis" - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.inteligentni.com, wraz z treściami się na niej znajdującymi przeznaczone do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej treści w sposób zgodny i określony w niniejszym Regulaminie.
4. Test IQ - "Test" - zestaw pytań pozwalający uzyskać informacje na temat ilorazu inteligencji Użytkownika.
5. ORTH Multimedia - podmiot będący właścicielem Serwisu - ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30

Dział I - Serwis Internetowy.

1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez ORTH Multimedia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Serwis jest własnością ORTH Multimedia, w szczególności ORTH Multimedia przysługuje pełnia i ogół wyłącznych praw autorskich w zakresie korzystania z treści stanowiących Serwis, a w szczególności wyłączne prawa do szaty graficznej Serwisu, domeny pod którą dostępny jest Serwis oraz do udostępnianych użytkownikom treści w tym Testu. Jakiekolwiek korzystanie z Testu, treści Serwisu (domeny, szaty graficznej) bez zezwolenia ORTH Multimedia stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych przysługujących ORTH Multimedia.
3. Metoda obliczeniowa wyniku oraz algorytmy dewiacyjne stanawią wyłaczną własność intelektualną ORTH Multimedia.

Dział II - Zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników Serwisu korzystających z Testu.
2. Uzyskanie wyniku Testu przez Użytkownika wiąże się z dokonaniem jednorazowej płatności Premium SMS w wysokości 5 PLN netto [6.10 PLN brutto]
3. Usługa płtaności Premium SMS obsługiwana jest przez Media Systems.
4. Ewentualne reklamacje związane z problemami z usługą Premium SMS prosimy słać na reklamacje@cashbill.pl
5. Użytkownikiem Testu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Testu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. ORTH Multimedia nie przechowuje ani nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, ani tym samym wyników testu. Wynik testu generowany jest jednokrotnie i nie zostaje archiwizowany, ani przekazywany osobom trzecim.
8. ORTH Multimedia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu Serwisu, problemów technicznych operatorów sieci komórkowych lub z innych przyczyn niezależnych od ORTH Multimedia.
9. ORTH Multimedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
10. Zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu podczas rozpoczęcia testu oznacza jego znajomość.


   © 2009 ORTH Multimedia :: Regulamin serwisu